Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι

Το www.andiekat.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα και η ιστοσελίδα της εταιρείας «ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ Κ ΣΙΑ ΕΕ» (ΑΦΜ 093276798, ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ, ΓΕ.ΜΗ. 046126422000) με έδρα το Αλιβέρι (Λεμπέση 12), Ευβοίας (η «εταιρεία»). Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο. Οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλει μονομερώς οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται οι ήδη διαμορφωθείσες καταστάσεις. Ο χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους παρόντες όρους και αποδέχεται να ενεργεί σε απόλυτη συμφωνία με αυτούς. Κάθε αλλαγή στους όρους της δημοσιεύεται στην παρούσα σελίδα και έχει άμεση ισχύ από την ημέρα δημοσίευσή της. Ο χρήστης επίσης δηλώνει ανεπιφύλακτα, συμφωνεί και αποδέχεται ότι δεν θα φορτώσει ή/και αποστείλει με οποιοδήποτε τρόπο προς την ιστοσελίδα της εταιρεία περιεχόμενο οποιασδήποτε μορφής, το οποίο περιλαμβάνει ιούς όπως trojan horses, time bombs ή/και άλλα επιβλαβή προγράμματα, δεν θα προσπαθήσει να παραβιάσει και δεν θα παραβιάσει οποιοδήποτε κομμάτι της ιστοσελίδας, καθώς και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των κεντρικών υπολογιστών ή των δικτύων που το φιλοξενούν, στα οποία δεν του επιτρέπεται η πρόσβαση ή/και δεν έχει τη σχετική εξουσιοδότηση από την εταιρεία, , δεν θα παρέχει ψεύτικες πληροφορίες, όποτε αυτό του ζητείται και δεν θα προβαίνει σε πλαστοπροσωπία. επίσης, ο χρήστης δηλώνει ανεπιφύλακτα, συμφωνεί και αποδέχεται ότι δεν θα επιχειρήσει να συλλέξει πληροφορίες για τους επισκέπτες και λοιπούς χρήστες της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Η πραγματοποίηση και εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.andiekat.com, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, η οποία διέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, ως εκάστοτε ισχύει. Παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τους όρους του Ελληνικού Αστικού Κώδικα ( ήτοι ενδεικτικά, εφόσον ο εκάστοτε χρήστης έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από πρόσωπο που δεν τηρεί τα σχετικά άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

Επιστροφές Προϊόντων

Αναιτιολόγητη Υπαναχώρηση Καταναλωτή (άρθρο 4 § 10 ν. 2251/1994, σε συνδυασμό με ΚΥΑ Ζ1-891/2013)

Το ειδικό δικαίωμα του καταναλωτή για αναιτιολόγητη υπαναχώρηση Ειδικώς στην περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης είναι είναι φυσικό πρόσωπο (δηλαδή όχι νομικό πρόσωπο, ακόμα και μη κερδοσκοπικό) που αγοράζει προϊόντα εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα andiekat.com αποκλειστικά για ιδιωτική του χρήση κι όχι στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας (στο εξής “ο καταναλωτής”) δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη, χωρίς ο καταναλωτής να είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος στις ειδικά αναφερόμενες κατωτέρω περιπτώσεις.

Τρόπος άσκησης και προθεσμία

Η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση του καταναλωτή από την εξ αποστάσεως πώληση πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο που επιλέγει ο ίδιος, ο οποίος ωστόσο φέρει το βάρος της απόδειξης της εμπρόθεσμης άσκησής της (εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την απόκτηση της φυσικής κατοχής του προϊόντος κατά τα ανωτέρω). Το ηλεκτρονικό κατάστημα andiekat.com προς διευκόλυνση των χρηστών/καταναλωτών, προτείνει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους άσκησης του δικαιώματός τους αναιτιολόγητης υπαναχώρησης:

(α) με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή

(β) με συστημένη επιστολή προς την έδρα του Andiekat.com, ή

(γ) τηλεφωνικώς στον στον αριθμό τηλεφώνου 22230 23280

Κατόπιν της παραλαβής από το Andiekat.com της δήλωσης του καταναλωτή για άσκηση του δικαιώματός του αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, η easymed θα αποστείλει στον καταναλωτή έγγραφη επιβεβαίωση της παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της ως άνω δεκαήμερης προθεσμίας εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης, ανεξαρτήτως του χρόνου παραλαβής της από το andiekat.com.

Οι επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές μόνο με τη προσκόμιση την απόδειξης αγοράς.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Για τη διενέργεια διάφορων συναλλαγών, όπως ενδεικτικά για την εγγραφή στη βάση δεδομένων, την ολοκλήρωση παραγγελίας και την πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, το www.andiekat.com θα ζητήσει από τον εκάστοτε χρήστη/πελάτη τη γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών του στοιχείων (τα «προσωπικά δεδομένα»). Συγκεκριμένα, κατά την καταχώριση εκάστης παραγγελίας από τον εκάστοτε χρήστη και προκειμένου εκάστη παραγγελία να εκτελείται από την εταιρεία, θα ζητούνται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία του χρήστη: το ονοματεπώνυμo του χρήστη, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και τα στοιχεία επικοινωνίας χρήστη (αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση πληρωμών μέσω πιστωτικής ή χρωστικής κάρτας θα ζητηθούν επίσης από τον χρήστη τα εξής στοιχεία: ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας. Τα ανωτέρα προσωπικά στοιχεία του πελάτη γνωστοποιούνται άμεσα από την εταιρεία προς την αρμόδια τράπεζα, προκειμένου να διασταυρωθούν τα ακριβή στοιχεία και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση του ιστοσελίδας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (άρθρο 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τον νόμο 3471/2006 και τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 καθώς και τις σχετικές οδηγίες του ευρωπαϊκού δικαίου (0046/1995/ΕΚ και 0066/1997/ΕΚ). Τα προσωπικά στοιχεία των πελατών με κανένα τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή δοθούν σε τρίτους παρά μόνο αν κινηθούν διαδικασίες για την άρση απορρήτου (Ν. 2225/1994).

Το andiekat.com έχει συμμορφωθεί με τους νέους κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που τέθηκαν σε ισχύ από τις 25 Μαίου 2018. Συνεπώς σας ενημερώνουμε για την ύπαρξη  των  cookies που χρησιμοποιούμε στο ηλεκτονικό μας κατάστημα (βλ. παρακάτω), ζητάμε τη συγκατάθεση σας για να λαμβάνετε  τα newsletter με τα όλα τα τελευταία μας νέα ενώ τα προσωπικά σας στοιχεία δε μοιράζονται με τρίτους.

Περιορισμένη Ευθύνη
Το www.andiekat.com επιφυλάσσεται για την ύπαρξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών κατά την περιγραφή των ιδιοτήτων ή των χαρακτηριστικών των προϊόντων που έχουν προκύψει ακούσια, εκ παραδρομής ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Επιπλέον, το www.andiekat.com ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας ή καθυστέρησης παράδοσης των προϊόντων. Περαιτέρω, η εταιρεία επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων, εφόσον συντρέχουν γεγονότα ανωτέρας βίας, ως αυτά περιγράφονται ενδεικτικά κατωτέρω. Ενδεικτικά ως γεγονότα ανωτέρας βίας νοούνται οι απεργίες, οι καθυστερήσεις που οφείλονται σε προμηθευτές της εταιρείας, οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τυχόν μεταβολές της νομοθεσίας, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι φυσικές καταστροφές κ.ο.κ. Εφόσον συντρέχει οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, η εταιρεία θα δικαιούται παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της παραγγελίας. Το www.andiekat.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση πληροφοριών στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων όσων τυχόν προκύψουν από τυχόν έλλειψη ικανότητας του χρήστη κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Το www.andiekat.com δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή την πρόσβαση και χρήση αυτής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όσων τυχόν σχετίζονται με τη συμβατότητα, την υποδομή, ή με τυχόν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά που τυχόν περιέχονται στους διαδικτυακούς τόπους.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που εγκαθίστανται στην συσκευή πλοήγησης του χρήστη ώστε να επιτύγχάνεται η σωστή λειτουργία του site και να μπορούμε να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες στους χρήστες μας. Με τη χρήση των cookies δίνεται η δυνατότητα στην ιστοσελίδα να απομνημονεύει τη δραστηριότητα του χρήστη και τις προτιμήσεις του χρήστη, όπως τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, αποθήκευση των κωδικών του για είσοδο στην ιστοσελίδα και άλλες τυχόν προτιμήσεις, ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η εμπειρία πλοήγησης του χρήστη . Ο χρήστης δύναται να περιορίσει τη χρήση των cookies, πραγματοποιώντας τις ανάλογες ρυθμίσεις στη συσκευή του, αλλά ενδεχομένως να μην έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες που τα χρησιμοποιούν.
Τύποι cookies

Αναγκαία cookies: Η χρήση τους είναι απαραίτητη καθώς χωρίς αυτά δεν μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες, όπως η προσθήκη στοιχείων στο καλάθι αγορών, η σύνδεση, κ.α.. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να εμποδίζει τα αναγκαία cookies, αλλά θα εμποδιστεί η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες.

Cookies απόδοσης: Με τη χρήση αυτών των cookies επιτυχάνεται η βελτίωση της ιστοσελίδας μας. Τα cookies απόδοσης εντοπίζουν πόσες φορές επισκεφθήκατε έναν ιστότοπο και αν αντιμετωπίσατε  κάποιο πρόβλημα κατά την περιήγηση σας. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι ανώνυμα και στόχο έχουν μόνο τη βελτίωση του eshop μας.

Cookies λειτουργικότητας: Μας βοηθούν να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες στο χρήστη, απομνημονεύοντας  τις προτιμήσεις του, όπως το όνομα χρήστη ή την ταυτότητά, την προτίμηση γλώσσας, κτλ.

Cookies διαφήμισης: Χρησιμοποιούνται ώστε να προβάλλουμε τις διαφημίσεις που πραγματικά σας ενδιαφέρουν βάσει των προτιμήσεων σας, αλλά και για να ελέγχουμε πόσο αποδοτικές είναι οι διαφημίσεις μας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε στα παρακάτω links:

https://el.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookies

aboutcookies.org

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Σήματα
Όλο το περιεχόμενο του www.andiekat.com, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ήχων, βίντεο, ονομάτων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων, προϊόντων και γενικά όλων των αρχείων αποτελούν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθειμένα σήματα και σήματα του www.andiekat.com ή και των συνεργατών αυτού και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση κοινού, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα πνευματικά δικαιώματα πραγματικού παρόχου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Προστασία Δεδομένων
Οι δημιουργοί φωτογραφιών ως πρωτοτύπων έργων του πνεύματος σύμφωνα με την διάταξη 2§ 1 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης – Παρισίων , του άρθρου 2 § 1 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα και της Οδηγίας 93/1998 ΕΚ, έχουν συμφωνήσει να μεταβιβάζεται αυτοδίκαια (κατά το άρθρο 32 § 2 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα) στην εταιρεία το δικαίωμα της πλήρους εκμετάλλευσης των έργων αυτών χωρίς περιορισμό καθώς και τα δικαιώματα τροποποίησης, αναπαραγωγής, ένταξης και πολλαπλασιασμού για όλη την διάρκειά της (Συνθήκη WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 3184/2003 – ΦΕΚΑ’ 228/26.09.2003, 12 της Συμφωνίας TRIPS για τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του Εμπορίου, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2290/1995 [ΦΕΚ Α’ 28] καθώς και την Οδηγία 0098/1993).

SCROLL UP